ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมรวมตัว ของศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวัน เมื่อวันที่ 20ตุลาคม 2520 ทั้งนี้เนื่องจาก ทางศิษย์เก่าต้องการที่ร่วมกัน สร้างคุณประโยชน์ให้กับทางสถาบัน และเพื่อดำเนินกิจกรรม ในการส่งเสริมกิจการของโรงเรียน และพัฒนาการเรียน การสอนทั้งทางด้านบุคคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้ศิษย์รุ่นปัจจุบัน และในอนาคต ได้รับคุณภาพที่ดีทางการศึกษา เพื่อที่จะไปร่วมกัน พัฒนา ประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น

สารจากนายก

ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ได้เริ่มจัดทำเว็ปไซต์ www.alumnisatitpatumwan.org ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของข่าวสาร และกิจกรรมของทางสมาคม เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ ในข่าวสารของทางสมาคมได้เข้ามาใช้งาน เพื่อที่จะได้รับข่าวสาร และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมได้จัดขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้มา update ข่าวสารความเคลื่อนไหว เพื่อให้เพื่อนร่วมรุ่นได้ทราบความเป็นไป อีกทั้งเป็นการปลูกฝักความแน่นแฟ้นของชาวสาธิต ปทุมวันอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมประจำปี

You are here: Home ประวัติความเป็นมา