ประกาศของทางสมาคม

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน

 

รายงาน วันที่
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ปี 2557 9 กันยายน 2557
การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน ปี 2559 New 6 มกราคม 2560

 

*ขอประกาศยกเลิกข้อกำหนดที่ต้องนำสำเนาภาพถ่ายบัครประจำตัวประชาขนมาด้วย เพื่อจะทำการลงคะแนน และให้สามารถใช้ตัวจริงของบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยบัตรนั้นต้องมีรูปแสดงและหมายเลขประจำตัวประชาชน 
สำหรับนักเรียนให้ทำบัตรนักเรียนมาประกอบด้วย
 
ผู้จะใช้สิทธิลงคะแนนได้ต้องมีชื่ใน list รายชื่อสมาคมศิษย์เก่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมประจำปี

You are here: Home ประกาศของทางสมาคม